Inštrukcije

Matematika marsikateremu osnovnošolcu in srednješolcu pošteno para živce, zato ni tako nenavadno, da se učenci in dijaki največkrat odločijo prav za inštrukcije matematike, ki so zaradi težavnosti najbolj iskane inštrukcije. Od učitelja zahtevajo širok spekter znanja, razlago prilagojeno vsakemu posamezniku, od učencev pa sprotno delo. Z učencem predelamo snov, ga opozorimo na pogostejše napake, ki se pojavljajo pri določeni snovi, nato pa mu postavimo izziv v obliki naloge, da preverimo, kako razume razloženo snov. Poudarek je na razumevanju snovi, da se zna učenec sam lotiti naloge ter, da se ne ustraši, če predse dobi tip naloge, ki je še ni reševal. Več na inštrukcije matematike.
Maths-225x225
Pri inštrukcijah angleščine se z učenci večinoma ukvarjamo s slovnico in besediščem. To pomeni, da se strukturno in po potrebi od začetka, lotimo zahtevanih jezikovnih struktur (časi, trpniki, pogojniki, modalni glagoli, členi, predlogi, zaimki….). Pri besedišču učencu nove/neznane besede prevedemo in jih uporabimo v stavku tako, da je viden njihov pomen, saj si jih na takšen način učenci najlažje zapomnijo. Inštrukcije angleščine temeljijo na vajah, kar pomeni, da se učenec skozi vaje v stavkih ali besedilih, nauči praktično uporabo slovnice in besedišča. Več na inštrukcije angleščine.
shutterstock_112730227
Največjo težavo pri učenju nemščine predstavljajo slovnične strukture: členi, trpnik, pogojnik in sklanjanje pridevnika. Pri določanju spola obstajajo določena pravila, vendar je nemščina znana po konstantnih izjemah. Bistveno je organizirano učenje, predvsem pa utrjevanje s ponavljanjem. Nemščina je v osnovi zelo logičen »matematičen« jezik. Glagole delimo, pri besedišču delamo tvorjenke, torej besede sestavljamo. Pri nemščini je bistvena struktura. Slovnične strukture se medsebojno navezujejo in nadgrajujejo. Dobro znanje nemškega jezika dosežemo z veliko vaje in dejanske uporabe. Več na inštrukcije nemščine.
shutterstock_96950510
Pri inštrukcijah slovenščine, ki potekajo individualno ali v dvojicah oz. trojicah, inštruktor najprej razloži učno snov, ki učenca oz. dijaka zanima, sam pa nato pod nadzorom inštruktorja rešuje vaje iz obravnavane snovi. Pri obravnavi eseja, kjer priporočamo izbiro individualnih ur, pa dijak esej po razlagi po navadi napiše doma, nato pa ga inštruktor pregleda pri naslednjih inštrukcijah. Potreba po inštrukcijah slovenščine se pojavlja skozi vse šolsko leto, povečan obisk pa je zaznati še posebej ob koncu konferenčnih in na začetku izpitnih obdobij. Več na inštrukcije slovenščine.
60407211
Inštrukcije iz kemije so priporočljive za tiste učence in dijake, ki imajo težave s kemijskim računanjem, imajo slabšo prostorsko predstavo in predstavitvijo delcev (atomov, ionov, molekul) na submikroskopski ravni. V organskem delu kemije povzročajo običajno trd oreh reakcijske sheme organskih reakcij. Več na inštrukcije kemije.
celebrate-chemistry
Fizika je naravoslovna veda in se ukvarja z opisovanjem pojavov v naravi, zato marsikomu predstavlja v času šolanja trd oreh. Na inštrukcijah učencu/dijaku obravnavano snov najprej razložimo, nato pa dobi nalogo, ki jo poskuša čim bolj samostojno rešiti, tako da najprej prepozna za kateri fizikalni problem gre, izpiše podatke, zapiše ustrezno enačbo, jo po potrebi preoblikuje in izračuna zahtevane fizikalne količine. Več na inštrukcije fizike.
satelite
Statistika je veda, ki se ukvarja predvsem z obdelavo in analizo podatkov. Uporaba statistke je nepogrešljiva pri vseh gospodarskih panogah, izjemno koristna pa tudi na drugih področjih, na primer medicini, psihologiji, šolstvu. Deli se na opisno in sklepno statistiko. Opisni del predstavlja analiza spremenljivk, kot je na primer izračun koeficientov, indeksov in srednjih vrednosti (povprečja, mediane ter variance oziroma standardnega odklona). Pri sklepni statistiki pa analiziramo vzorce in nato postavimo sklep na celotno populacijo. Snov pri statističnih predmetih obsega: normalno porazdelitev, vzorčenje z omejitvami, preizkušanje domnev, enostavno linearno regresija, multiplo linearno regresijo, analizo odvisnosti opisnih spremenljivk, analizo časovnih vrst ter analizo periodične komponente. Več na inštrukcije statistike. enterprise-225x170

Zakaj pride do potrebe po inštrukcijah?

Zakaj pride do potrebe po inštrukcijah?

 • hiter tempo jemanja snovi v šolah,
 • veliko število predmetov,
 • visoke zahteve po znanju,
 • obsežne vsebine programov,
 • visoke norme družbe na splošno po uspehu,
 • starši ne zmorejo pomagati pri vseh predmetih,
 • v šoli učenci prebijejo večino dneva, povprečno po 8 ur ali več zato poleg dodatnih popoldanskih dejavnosti zmanjka časa za učenje,
 • veliko število učencev v razredu ter njihova raznolikost ne omogoča homogenega poučevanja,
 • načeloma bi učenci morali snov, ki jo obravnavajo v šoli, doma le utrditi s pomočjo učnih listov, vaj in nalog. Vendar zaradi naštetih razlogov nekateri učenci snovi ne razumejo in jo zato tudi ne morejo hitro in učinkovito utrditi. Zaradi enakih razlogov pa tudi nadarjeni učenci, ki hitro dojamejo snov, ne morejo optimalno razviti in pokazati svojih znanj in sposobnosti. S tem ne eni ne drugi učenci ne morejo razviti vsega svojega potenciala.
 • Pri študentih pa je potreba po inštrukcijah predvsem zaradi njihove ekonomičnosti in učinkovitosti. V čim krajšem času, s kvalitetno razlago snovi in utrjevanjem z reševanjem nalog, narediti izpit.

Kako inštrukcije pomagajo?

Kako inštrukcije pomagajo?

 • Sposobnost pomagati rezultira v učni uspešnosti. Številnih učenci nedoseganje pričakovanih rezultatov doživijo kot šok, postanejo negotovi. Zato je pomembno pravočasno poiskati ustrezno rešitev. Najboljša ter najhitrejša rešitev so inštrukcije. Vendar je za dobro izbiro inštruktorja potrebna previdnost. Pri tako velikem števili različnih šol, učiteljev in profesorjev je potrebno izbrati strokovno usposobljenega inštruktorja z izkušnjami, s širokim naborom znanja, nadarjenostjo za poučevanje, pedagoškimi vrlinami ter s sposobnostjo, da zna snov podajati razumljivo in primerno predznanju kandidata.
 • Inštrukcije izvajamo, kot vrsto poučevanja, ki služi učenju. Inštruktor usmerja aktivnosti in vodi do učnega cilja vsakega posameznega učenca s kombinacijo različnih učnih metod. Inštrukcije so tako prilagojene zmogljivostim posameznega učenca.
 • Časi, ko so se inštruktorji ukvarjali pretežno z učenci in dijaki z negativnimi ocenami, so mimo. Vsaj polovici učencev in dijakov inštruktorji pomagajo zviševati ocene. Inštrukcije so najhitrejša oblika pomoči pri zviševanju ocen, saj učenci po nepotrebnem ne izgubljajo časa z iskanjem ustreznih postopkov oz. rešitev in pridejo k inštruktorju s konkretnimi primeri, ki jih skupaj hitro rešita.

Kako potekajo inštrukcije?

Kako potekajo inštrukcije?

 • Inštrukcije potekajo v homogenih učnih skupinah v obliki dvojic ali trojic ter individualno. Individualne inštrukcije so predvsem potrebne, ko učenec ne more slediti obravnavani snovi, se pripravlja na zahtevnejše preizkuse znanj ali zaradi drugih vzrokov želi individualno obravnavo.
 • Najprimernejša oblika inštrukcij za dosego cilja, navadno je to pozitivna ali izboljšana ocena oz. dober šolski uspeh, so redne inštrukcije. S pomočjo rednih inštrukcij učenec sproti, tedensko predela obravnavano snov, do naslednjega obiska pri inštruktorju pa le-to s pomočjo nalog in vaj utrdi. Pomembno je tudi, da inštruktor sodeluje s starši in po potrebi s šolskim učiteljem oz. profesorjem. Vsekakor ne gre zanemariti motiviranosti učencev, prihod na inštrukcije pa ne sme biti prisilen.

Kdo so naši inštruktorji?

Kdo so naši inštruktorji?

Vsi naši inštruktorji imajo strokovno, najmanj univerzitetno izobrazbo s področja, ki ga poučujejo. Pred zaposlitvijo gredo čez vrsto testiranj in usposabljanj. Inštruktorji svoje delo opravljajo profesionalno in jim ne predstavlja dodatnega, hitrega vira zaslužka, že vrsto let delujejo v izobraževalnem sistemu, z delom inštruktorja pa so pridobili podroben vpogled v delovanje našega šolstva zato dobro poznajo njegove posebnosti. Zato se našim učencem ne more zgoditi, da bi sredi leta ali počitnic ostali brez svojega priljubljenega inštruktorja.